Godkendelse af Den Selvejende Institution Oxen §104, §107 & §108

Botilbuddet Oxen godkendt som døgninstitution under Lov om Social service § 107 & § 108

Servicelovens § 107: ”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det."

Servicelovens § 108: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.​"

 

Dagtilbuddet Kærren​ er godkendt som Aktivitets- og samværstilbud, lov om social service § 104

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.​

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

"I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6."

​Læs seneste tilsynsrapport her  

Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt Oxen ved reaktivt tilsyn. Se rapport her