Menneskesyn & værdigrundlag

Vores menneskesyn og værdigrundlag tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards citat;

"Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer"

Humanistisk samfund beskriver det således;

​Humanistisk menneskesyn

Det helt centrale i humanismen er, at mennesker altid skal behandles som mål i sig selv. Humanismen afviser forestillinger om overnaturlige magter, som griber ind i historien eller menneskers liv. Livet har ingen på forhånd givet mening. Vi må selv skabe mening og finde mål for vores liv. Vi har ansvar for vore handlinger og valg og må arbejde sammen med andre for det fælles bedste.

Humanisme er en filosofi om menneskelig frihed til udfoldelse. Humanister har som udgangspunkt, at mennesker er i stand til at føre deres liv på egen hånd i social ansvarlighed og i solidaritet med andre mennesker. Det humanistiske livssyn er baseret på tillid til menneskers evne til at skabe og opleve mening i livet.

Humanistisk etik

Humanismen tager udgangspunkt i den fællesmenneskelige erfaring, at mennesker ønsker at handle etisk. Humanister mener, at de moralske værdier har sin basis i menneskets natur og erfaringer og har forståelse og omsorg som grundlag.

Mennesket har iboende muligheder for at udvikle både gode og mindre gode sider. Derfor må vi have regler for mellemmenneskelig adfærd, som beskytter menneskers værdighed, individuel frihed og social retfærdighed. Samfundet må bekæmpe adfærd, som ødelægger eller undertrykker andre mennesker og deres liv.

Frihed må kombineres med personligt ansvar. Vi må vove at bygge på ideen om frie mennesker med ansvar for verden og for den natur og miljø, som vi er afhængige af. Humanistisk samfund

Vi arbejder altså ud fra en humanistisk tankegang om at mennesket i vores varetægt er unikt. Dette sker på en platform af anerkendelse og relationelt arbejde, hvor begreber som moral og etik er med til at skabe rammen for udvikling og læring - den enkelte har ret til at være den man er, samt bidrag med det man kan. Dette betyder at vi til stadighed skal sikre, at der skabes et forum for dialog omkring udvikling og trivsel. Det stiller ligeledes krav til personalet om løbende at justere og tilpasse praksis.

Beboernes trivsel

Vi arbejder professionelt og ansvarligt med at fremme den enkeltes trivsel og livskvalitet med øje for udvikling. At være bærer at Prader-Willi Syndrom er en stadig udfordring i et menneskes liv. Vi arbejder på Oxen ud fra en filosofi om, at mennesket er unikt og med ret til at være et medbestemmende individ med magt over eget liv – de har blot andre forudsætninger og værktøjer, end de fleste andre mennesker.

Derfor har den enkelte retten til at leve i et miljø, der kan tilbyde en platform, hvor det bliver muligt at have maksimal indflydelse og medbestemmelse på mikro og makro plan, og foranderligt i takt med at det enkelte menneskes psykiske og fysiske formåen ændrer sig.​

På Oxen lægges der bl.a. vægt på;​

 • At beboeren sættes i centrum
 • At vi har en respektfuld, nærværende og empatisk omgangsform.
 • At fokusere på den enkelte beboers styrker, udviklingspotentiale, ressourcer og positive egenskaber
 • At støtte beboerne i at opbygge socialt bæredygtige og udviklende relationer.
 • At skabe fysiske rammer, som stimulerer beboernes lyst til udfoldelse og aktivitet
 • At tilbyde udfordrende og udviklende aktiviteter for den enkelte beboer.
 • At sikre sammenhæng mellem individuelle handleplaner og aktiviteter.
 • At beboerne får brugt deres ressourcer og evner maksimalt.
 • At give den enkelte beboer reelle og realistiske valgmuligheder i dagligdagen, der matcher deres evner.
 • Skabe et miljø – fysisk og psykisk – som i høj grad giver beboerne mulighed for at tage selvstændige initiativer.
 • Den enkelte beboers fysiske og psykiske livskvalitet
 • En høj grad af forældre/pårørende samarbejde
 • At beskytte beboerne ved at mindske følgevirkningerne af deres syndrom, så de ikke kompromitteres unødigt af disse.​

”Du er noget særligt & du kan noget værdifuldt”​​

"Det du kan i dag med hjælp, kan du måske i morgen på egen hånd"