Pædagogik

Helhedsorienteret social- og neuropædagogisk tilgang.

Det socialpædagogiske arbejde på Oxen & Kærren tager afsæt i en helhedsorienteret social- og neuropædagogisk tilgang i en struktureret ramme. Vi har etableret en ydre struktur omkring beboerne, der er overskuelig, forudsigelig og tryg således at den frigiver flest mulige resurser hos den enkelte beboer. Erfaringer fortæller os endvidere at stress i hjernen mindskes når der er styr på den ydre struktur.

Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde ud fra struktur fyldte rammer som giver forudsigelighed og tryghed. I dagligdagen bruger vi spejling, som giver beboerne en forståelse og accept, samt vi sætter ord på – og beskriver vores indtryk af en given adfærd. Dette giver en god læring.​

Vi arbejder på at beboerne udnytter deres kompetencer, samt udvikler sig i samspil med personalet. Derudover arbejder vi på at beboerne udvikler sig praktisk og socialt, dette sker igennem strukturen, rammerne og de pædagogiske overvejelser. Vores dagligdag her på Oxen er tilrettelagt så, beboerne trives/udvikler sig.​

På Oxen er der i samarbejde med beboerne lavet rutiner og opgaver, med henblik på at sikre forudsigelighed og struktur. Beboerne har faste rammer for fx daglige gøremål såsom opvask, tøjvask og praktiske opgaver i deres lejligheder. En hverdag der er tilrettelagt sådan, at beboerne oplever tryghed i rammerne, hverdagen og hos personalet.

Neuropædagogisk tilgang

Mennesker med Prader-Willi Syndrom har en dysfunktion i hjernen, som skyldes en deletion på kromosom 15, hvilket har indflydelse på funktionerne i hypothalamus. Denne del af hjernen er et vigtigt center for mange af kroppens funktioner bla. regulering af sult og mæthed, hormondannelse, søvn og kropstemperatur.

Neuropædagogik og -psykologi bygger på en teoretisk viden om hjernen og den sammenhæng der er mellem neurologi, psykologi og praksiserfaringer. Vi arbejder neuropædagogisk med afsæt i den enkelte beboers ressourcer mhp. at bevare eksisterende kompetencer og udvikle disse. Vi har en struktureret døgnrytme der repræsenterer overblik og overskuelighed, og optimerer og øger beboernes ressourcer og motivation til udvikling. Vi har qua vores viden om hvordan vi kommunikerer med beboerne der hvor de er i deres udvikling og i konkrete processer, fx affektudbrud, behov for motivation, affektiv afstemning etc.

Vi har ansat 3 medarbejdere med diplomuddannelse i neuropædagogik som kompetencedeler og sikrer implementering i den øvrige personalegruppe.

Zonen for Nærmeste Udvikling (NUZO)

​Vi arbejder med og i NUZO (Nærmeste udviklingszone), som er beskrevet af den russiske psykolog Lev Vygotzky. Nærmeste udvilingszone indikerer vejen fra det man allerede kan, til det man er på vej til at lære, altså man bevæger sig fra den sikre zone og over i den potentielle udviklingszone, da det er her udviklingen finder sted. Som personale følger vi den enkelte beboer på vejen mod udvikling, således at det de kan i dag med hjælp, kan de måske i morgen på egen hånd.​

KRAP – Kognitiv, Resursefokuseret og Anerkendende Pædagogik​

Siden 2017 har vi gennemgået et kompetenceløft af personalet, hvor vi har gennemgået 6 dages kursus v./ PsykologCentret Viborg (grundlæggerne af KRAP-tilgangen). 

KRAP er et menneskesyn,  metoder og redskaber til at forstå og udvikle og håndtere andre mennesker og os selv.

Vi har som professionelle et valg, om hvilken virkelighed vi arbejder ud fra. Vi har mulighed for at gøre de mennesker vi møder til noget særligt.

I KRAP fokuserer man på de resurser som den enkelte beboere har. Det er derfor vigtigt at møde den enkelte beboer i øjenhøjde. I KRAP anvender man forskellige skemaer til at afdække resurserne hos beboeren og hvordan vi i samarbejde med beboeren udvikler disse resurser og sætter små overkommelige mål. Den resursefokuserede tilgang synliggør hvad beboeren kan, frem for hvad de ikke kan.

Mestring er et centralt begreb i KRAP. Mestring er de strategier og fremgangsmåder en person benytter for at mestre/håndtere nye, svære og truende situationer. Disse strategier er bestemt ud fra erfaringer og oplevelser som den enkelte har mødt igennem sit liv, samt grundtanker om sig selv og grundvilkår. For at man kan ændre en mestringsstrategi skal den erstattes af en ny strategi. Som professionelle skal man være bevidst om sin egen påvirkning på beboerens mestringsstrategi. Det er derfor vigtigt at vi som professionlle spørger os selv; "Kan vi ændre beboerens mestringsstategi ved at ændre vores tænkning, handling og mestring?"

Relationskompetencer

​Anerkendelse er det første skridt mod en relation. Forud for alt pædagogisk arbejde med alle målgrupper, ligger der et stykke relationsarbejde, hvilket vi som professionelle på Oxen værner meget om. For at vi kan rykke med mennesker, skal vi altid bestræbe os på- og arbejde i den solide, personlige relation som gør, at hver enkelt beboer har tillid til, at Oxens personale kan yde den rette socialpædagogiske bistand, med henblik på at den enkelte borger oplever at have flow i sit liv, og at mestre såvel hverdagens gøremål som livets udfordringer.

En måde at mødes med den enkelte beboer på som vi benytter os af, er den pædagogiske metode “det fælles tredje”, hvor 2 parter møder hinanden gennem en fælles ting som fx en fælles interesse, madlavning eller på en gåtur. Dette skaber den naturlige, og personlige relation.

Pædagogikken og strategierne som beskrevet har til formål at inkludere beboerne i det sociale fællesskab, skabe fundament for et værdigt liv med optimal livskvalitet og livsglæde, og med et minimum af følgevirkninger af deres kognitive funktionsniveau, eventuelle tilknytningsforstyrrelse, oppositionelle adfærdstræk og emotionelle skader.

På Oxen & Kærren støtter og guider vi hver enkelt borger i at mestre livet, samt at føre en succesfuld hverdag. Vi værner om borgernes personlige integritet, og om vigtigheden af at være et menneske i psykisk balance og med de bedste forudsætninger for at kunne gebærde sig uden for Oxens rammer, således de får mange gode oplevelser og oplever disse som værende succeser.

​Anerkendende pædagogik

​På Oxen & Kærren arbejder vi ud fra den anerkendende grundholdning der findes i mennesket. For at være i stand til at yde et stykke pædagogisk arbejde med mennesker, er anerkendelse af deres situation og resurser et vigtigt element.

Anne-Lise Løvlie Schibbye, psykolog, ph.D, forsker i relationer og anerkendelse siger;
"Anerkendelse ses ikke som et metodisk redskab i det pædagogiske arbejde, men vedrører vores grundlæggende indstilling til menneskers udvikling og erkendelse". På Oxen ser vi på det enkelte individ med respekt, anerkendelse og så vidt som muligt med autonomi i eget liv.

For at der kan ske en udvikling, skal vi møde hvert individ der hvor de er, og starte der. Vi værner om det enkelte menneskes ret til at være medbestemmende i eget liv, samt at alle mennesker kan udvikles i højere eller lavere grad. Alle mennesker er forskellige og bør behandles således.
​​
”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” Søren Kierkegaard (1859)